MotionWoW (Way of Working)

Samen met je maken wij jouw digitale innovatie succesvol

 • Ga goed voorbereid op weg met het project en begrijp de waarde van een platform
 • Geef invulling aan het project volgens een breed gedragen roadmap
 • Betrek directie en MT als sponsor bij het project

Bij Motion10 willen we onze opdrachten voor klanten bij voorkeur projectmatig uitvoeren. Om die reden hebben wij een eigen Integrale Project- en Veranderaanpak ontwikkeld, de MotionWoW (‘Way of Working’) genaamd.

Deze MotionWow kent 4 stappen:

 • Stap 1 – Inspiratie: We nemen je mee in IT- trends, -technologieën en -ontwikkelingen
 • Stap 2 – Strategie & Business Value: We stemmen Business & IT strategie op elkaar af
 • Stap 3 – Basis op Orde: We leggen het fundament voor een succesvol project
 • Stap 4 – De Route naar Succes: we implementeren o.b.v. een Roadmap

Door deze aanpak stap zorgen we ervoor dat er breed draagvlak wordt gecreëerd en het technisch fundament wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van het platform; met aandacht voor strategie, architectuur en functionele eisen, maar zeker ook voor de organisatie en haar medewerkers: Verandering en adoptie als integraal onderdeel van onze aanpak.

Stap 1 – Inspiratie

Een eerste kennismaking tussen jouw organisatie en Motion10. We leren elkaar beter kennen en delen graag onze kennis rondom de thema’s die bij op IT-vlak spelen. Dit organiseren we graag bij je in huis. Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom op ons kantoor in Rotterdam. Wij stemmen deze inspiratiesessie af op jouw specifieke vraagstelling, waarbij zowel technisch gerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld de impact van een transitie naar de Cloud, de waarde van het Power Platform, de kracht van een Modern Dataplatform of onze visie op een Moderne Werkplek) als ook minstens zo belangrijke thema’s als bijvoorbeeld de veranderkundige aspecten die het succes van een IT-project beïnvloeden (‘hoe nemen we jouw medewerkers mee in de transitie?’).

Aan het eind van de inspiratiesessie nemen we met je onze projectaanpak door. Afhankelijk van de inhoud van de inspiratiesessie presenteren we een mogelijke roadmap of geven we advies over vervolgstappen.

 

Stap 2 – Strategie & Business Value

De door ons geadviseerde vervolgstap is het organiseren van een Strategie & Business Value Workshop. Tijdens deze workshop bepalen we samen met jouw directie/management hoe technologie- en platformkeuzes aansluiten bij jouw ondernemingsdoelen; waarom moeten we deze digitale transitie inzetten of waarom moeten we voor dit platform kiezen, wat is nut en noodzaak, welke uitdagingen kunnen hiermee worden geadresseerd en/of gerealiseerd. Technologie als die van Microsoft en expertise als die van Motion10 zijn bedoeld om meerwaarde voor jouw organisatie te creëren. Deze meerwaarde maximaliseren kan alleen als de aansluiting bij jouw organisatie is geborgd, doordat alle neuzen dezelfde kant op staan en er ‘breed’ commitment is vanuit de uiteindelijke beslissers.

In een aantal sessies met de directie/management van jouw organisatie of het management van jouw business unit komen we tot een eenduidig waarom we een IT-platform gaan implementeren en hoe we er de meeste waarde uit kunnen gaan halen. De verzamelde informatie wordt in een heldere visualisatie met je gedeeld en zal als leidraad voor het vervolg gebruikt worden. Daarnaast krijg je een concreet voorstel voor één van de volgende stappen: Basis op Orde en Route naar Succes, een Proof of Value òf er kan besloten worden om eerst een Business Case op te stellen als de meerwaarde nog niet helemaal duidelijk is.

Stap 3 – De Basis op Orde

Goed voorbereid op weg gaan: dat is het doel van een eerste projectstap. Wij geloven niet in een ‘one size fits all’-aanpak. Iedere organisatie, maar zeker iedere doelgroep daarbinnen, heeft andere behoeften, andere wensen en andere aandachtspunten. Dat geldt ook voor jouw organisatie. We streven weliswaar graag naar zo generiek mogelijke werkwijzen en scenario’s, maar weten ook op basis van onze ervaringen, dat de invulling hiervan doelgroep-specifiek moet zijn voor het beste resultaat. Daarom starten we met stap 1: Basis op Orde,.

Wij zijn ervan overtuigd dat elke platform-implementatie een goed fundament vereist.

Het is dit fundament van architectuur, functionaliteit, informatiebeveiliging en adoptie waarop succesvol het nieuwe platform ontworpen en ingericht wordt. De zogenaamde “Basis op Orde” is daarmee een vereiste voor een geslaagde implementatie en/of realisatie. Hierbij hanteren we een aantal vertrekpunten:

 • De klantvraag bepaalt de teamsamenstelling
 • De uitdaging bepaalt de oplossing
 • De oplossing bepaalt de techniek
 • Samen bepalen we de roadmap

 

Stap 4: De Route naar Succes

Goed voorbereid aan de slag! Tijdens de Basis op Orde stap is gewerkt aan alle voorbereidingen en aan het ‘in hun kracht zetten’ van de organisatie en haar mensen, die een bijzondere betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben. In deze stap , de Route naar Succes, wordt volgens de gezamenlijk met de klant opgestelde roadmap invulling gegeven aan het project. Tijdens deze stap worden oplossingen gerealiseerd, gebruikers opgeleid en begeleid, en de ondersteunende organisatie verder uitgebouwd.

Succesfactoren Route naar Succes 

 • Stakeholdersprogramma
  Ondersteuning en actieve betrokkenheid vanuit de directie en het MT voor het slagen van het project. Dit betekent het opzetten van een stakeholdersprogramma, waarin inhoud en boodschap door de directie en het MT actief worden uitgedragen. Het is bewezen dat projecten, waarin met een actief sponsorschap wordt gewerkt, tot 60% meer kans hebben om te slagen.   
 • Ambassadeursprogramma
  Ambassadeurs zijn key users (en doorgaans de ‘koplopers’) die vanuit kennis en kunde, of betrokkenheid en gedrag een bijdrage leveren aan het succes van een project. Actieve coaching en begeleiding van deze ambassadeurs tijdens de gehele implementatie door onze specialisten maakt deel uit van onze aanpak. Daardoor dragen we niet alleen kennis over, maar borgen we deze kennis bij de klant. Het gebruiken van de eigen kracht van een organisatie zorgt voor versnelling, voor diepgang en voor een nuancering, die alleen kan komen van mensen die de organisatie goed kennen: de eigen medewerkers.   
 • Kennis- en Opleidingsprogramma
  Met kennisoverdracht en opleiding zorgen we voor een goede basis om aan de slag te gaan met de nieuwe technologie. Daarin kijken we naar de behoeften van de door de klant gedefinieerde persona’s. Daarnaast is aandacht voor het IT-volwassenheidsniveau (digitale vaardigheden).   
 • Coaching-programma
  Het coaching-programma is het onderdeel van het verander- en adoptietraject, dat focust op de begeleiding van leidinggevenden en (individuele) medewerkers van onze klanten.   
 • Communicatie-programma
  Communicatie start vanaf dag 1. Wij noemen dit de ‘verandering voorbereiden’. De kernboodschap (‘het waarom’) moet kort en duidelijk zijn, voor iedereen te begrijpen! Vaak en ten onrechte wordt deze waarom (nut en noodzaak, voordelen voor de organisatie) verward met de voordelen voor de medewerker (‘what’s in it for me?’). Communicatie dient dus op en door verschillende niveaus plaats te vinden. 

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je meer weten over MotionWoW, over onze mensen of direct aan de slag? Neem dan contact op met jouw Motion10 Accountmanager of Ron Witjes, Unit Manager Customer Success.

Neem contact op